Regulamin ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych

Niniejszy regulamin ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych (dalej: „Regulamin”) Neumann Diagnostics (Centrala w Europie: Sloterdijk Teleport Towers, Kingsfordweg 151, Amsterdam, 1043 GR. Adres siedziby: Nagyvárad u. 15. fszt. 1, 7623 Pécs,. Węgry. Adres poczty elektronicznej: info@neumannlabs.pl), stanowi Regulamin Administratora danych osobowych.

Administrator danych osobowych uważa, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych ważne jest poszanowanie i umożliwienie realizacji praw swoich klientów i wszystkich osób fizycznych, których dane podlegają przetwarzaniu (dalej: „Zainteresowani”). W związku z tym informuje wszystkich Zainteresowanych, że w trakcie przetwarzania danych osobowych Administrator zawsze przestrzega obowiązujących przepisów prawa węgierskiego oraz obowiązującego Regulaminu Ochrony i Bezpieczeństwa Danych Osobowych i innych regulacji wewnętrznych.

Celem niniejszego Regulaminu jest określenie i przestrzeganie podstawowych zasad i przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych osób fizycznych kontaktujących się z Administratorem danych osobowych w celu ochrony prywatności osób fizycznych zgodnie z aktualnymi przepisami ustawowymi i rozporządzeniami.

Przetwarzanie danych osobowych prowadzi zgodnie z niniejszym Regulaminem Administrator danych z poszanowaniem przepisów węgierskiej ustawy CXII z 2011 roku o prawach do autonomii informacyjnej i swobodzie informacyjnej (dalej: „Ustawa o informacjach”). Administrator danych na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) poniżej informuje Zainteresowanych o zasadach przetwarzania ich danych osobowych.

Treść niniejszego regulaminu Administrator danych uznaje za obowiązującą dla siebie i uznaje się za zobowiązanego do przetwarzania danych w związku ze świadczonymi przez siebie usługami w sposób zgodny z wymogami określonymi w niniejszym Regulaminie.

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE OCHRONY DANYCH

W trakcie przetwarzania danych Neumann Diagnostics zawsze bierze pod uwagę odpowiednie aktualne przepisy prawa. Opublikowane w niniejszym Regulaminie zasady przetwarzania danych są zharmonizowane z następującymi przepisami prawa:

PODSTAWOWE ZASADY

Ustalone w RODO zasady są realizowane przez Neumann Diagnostics w trakcie czynności przetwarzania danych jako wymagania minimalne.
Rozporządzenie RODO ustala następujące zasady:

a) Zasada zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości przetwarzania
b) Zasada celowości
c) Zasada minimalizacji danych
d) Zasada prawidłowości
e) Zasada ograniczenia czasu przechowywania
f) Zasada integralności i poufności
g) Zasada rozliczalności

DEFINICJE

Dane osobowe

Dowolna konkretna osoba fizyczna (dalej: „Zainteresowany”), którą można – bezpośrednio lub pośrednio – zidentyfikować na podstawie danych osobowych, a w szczególności na podstawie identyfikatora takiego, jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny Zainteresowanego lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, oraz wysnuwanych z tych danych wniosków pozwalających zidentyfikować Zainteresowanego;

Zgoda

Dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym Zainteresowany przyzwala na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych w pełnym zakresie lub w odniesieniu do określonych czynności.

Sprzeciw

Oświadczenie Zainteresowanego, którym wnosi on sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych oraz żąda zaprzestania przetwarzania lub usunięcia przetwarzanych danych osobowych;

Adminstrator danych

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, nieposiadający osobowości prawnej, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele przetwarzania danych osobowych, który podejmuje i wykonuje decyzje dotyczące przetwarzania danych (w tym również użyte środki) lub wyznacza inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w jego imieniu;

Przetwarzanie danych

Niezależnie od stosowanego postępowania oznacza to operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie danych, jak również ograniczenie ich przyszłego przetwarzania, wykonanie zdjęć, nagrywanie głosu i obrazu oraz utrwalanie cech fizycznych (np. odcisk palca lub dłoni, próbka DNA, obraz tęczówki oka) umożliwiających identyfikację osoby.

Przekazanie danych

Udostępnienie danych określonym osobom trzecim.

Ujawnienie

Publiczne udostępnienie danych.

Usuwanie danych

Usunięcie danych w ten sposób, który nie pozwala ich odtwarzania.

Przetwarzanie danych

Wykonywanie zadań technicznych związanych z operacjami przetwarzania danych, niezależnie od metody i środków stosowanych przy realizacji operacji oraz niezależnie od miejsca ich stosowania, o ile przedmiotem wykonywanych zadań technicznych są dane.

Podmiot przetwarzający dane

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, nieposiadający osobowości prawnej, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora danych i na podstawie zawartej z Administratorem danych umowy – w tym umowy zawartej na podstawie przepisów prawa.

Przetwarzanie danych

Dane osobowe można przetwarzać tylko w przypadku:

a) gdy Zainteresowany wyrazi na to zgodę lub
b) konieczności wypełnienia obowiązku prawnego nałożonego ustawą lub rozporządzeniem władz lokalnych wydanym w granicach prawa i w celu leżącym w interesie publicznym (dalej: obowiązkowe przetwarzanie danych).

Dane osobowe należy przetwarzać wyłącznie w określonym celu lub w ramach wykonywania praw i obowiązków w tym zakresie. Przetwarzanie danych osobowych Na wszystkich etapach przetwarzania cel przetwarzania danych musi być odpowiedni, a zbieranie i przetwarzanie danych musi być wykonywane rzetelnie i zgodne z prawem.

Przetwarzane mogą być wyłącznie dane osobowe niezbędne do realizacji celu ich przetwarzania i w sposób odpowiedni do tego celu. Dane osobowe mogą być przetwarzane tylko w zakresie i przez czas niezbędny do osiągnięcia celu.