PODSTAWA PRAWNA I PRAWIDŁOWOŚĆ PRZETWARZANIA DANYCH

1. Administrator danych osobowych w każdym przypadku powinien poinformować Zainteresowanego o podstawie prawnej przetwarzania danych ujętej w niniejszym Regulaminie i w polityce prywatności oraz, w razie potrzeby, w innym dokumencie (np.: w oświadczeniu o wyrażeniu zgody, akceptacji lub w innym dokumencie informacyjnym).

2. Zgodnie z celem przetwarzania danych, całość przetwarzania danych jest zgodna z prawem w takich przypadkach i w takim zakresie, w jakim spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) Zainteresowany uprzednio dobrowolnie wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych celów.

b) jeśli Zainteresowany nie jest w stanie wyrazić zgody z powodu swojej niepełnosprawności lub z innych przyczyn poza jego kontrolą, to przez okres istnienia przeszkód do wyrażenia zgody możliwe jest przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym dla ochrony żywotnych interesów jego samego lub innej osoby fizycznej lub niezbędnym dla zapobiegania lub usuwania bezpośrednich zagrożeń życia, zdrowia lub mienia innych osób;

c) przetwarzanie danych jest zgodne z prawem również wtedy, gdy jest ono niezbędne dla ochrony żywotnych interesów Zainteresowanego lub innych osób fizycznych;

d) przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, jeżeli jest ono niezbędne do realizacji umowy, w której jako jedna ze stron występuje Zainteresowany, lub jeżeli jest to niezbędne do wykonania na prośbę Zainteresowanego czynności zmierzających do zawarcia takiej umowy;

e) przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, jeżeli jest ono niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego dotyczącego Administratora danych;

f) przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, jeżeli jest ono niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez Administratora danych władzy publicznej;

g) przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, jeżeli jest ono niezbędne do realizowania uzasadnionego interesu Administratora danych lub osoby trzeciej z wyjątkiem sytuacji, w których wobec tego interesu nadrzędne są podstawowe interesy i prawa Zainteresowanego, które wymagają ochrony danych osobowych, szczególnie kiedy Zainteresowany jest dzieckiem.

3. Uprzednie wyrażenie jednoznacznej zgody należy uważać za zgodne z prawem wyłącznie przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich trzech wymagań:

a) dobrowolność,
b) jednoznaczność, oraz
c) charakter świadomy.

4. W przypadku dobrowolnego i jednoznacznego wyrażenia przez Zainteresowanego zgody na przetwarzanie danych, Administrator danych prowadzi przetwarzanie danych za jego zgodą.

5. Przez wyrażenie dobrowolnej zgody należy rozumieć również i takie zachowanie, którym Zainteresowany akceptuje fakt, że niniejszy Regulamin automatycznie dotyczy jego osoby.

6. Ze zgody musi jednoznacznie wynikać, że Zainteresowany wyraża zgodę na przetwarzanie danych. Jeżeli przetwarzanie danych jest oparte na uzyskanej zgodzie Zainteresowanego, to w razie wątpliwości Administrator danych musi udowodnić, że Zainteresowany wyraził zgodę na operację przetwarzania jego danych.

7. Jeżeli Zainteresowany wyraża zgodę w pisemnym oświadczeniu, które dotyczy także innych kwestii, zapytanie o zgodę musi zostać przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.

8. Administrator danych niniejszym informuje Zainteresowanych, że mają oni prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę.

9. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem, czyli dotyczy tylko przyszłości i nie działa wstecz.

10. Jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych przez Administratora danych, przetwarzanie danych jest obowiązkowe. Administrator danych powinien dokładnie poinformować o tym Zainteresowanego w niniejszym Regulaminie i w innych regulaminach, które traktuje się jako załączniki do niniejszego Regulaminu, i które razem tworzą całość.

11. W przypadku obowiązkowego przetwarzania danych, kiedy Zainteresowany nie wywiązuje się z obowiązku przekazania danych, Administrator danych jest zobowiązany odmówić obsługi/przetwarzanie danych.

12. Administrator danych w każdym wypadku informuje Zainteresowanego o podstawach prawnych przetwarzania danych w niniejszym Regulaminie.

OKRES PRZETWARZANIA

1. Okres przetwarzania w przypadku wszystkich czynności przetwarzania danych jest:

a) ustalony poniżej w opisach pojedynczych czynności przetwarzania danych.
Jeżeli nie ma to zastosowania, to należy stosować następujące okresy przetwarzania:
b) do chwili realizacji celu i usunięcia danych Zainteresowanego lub
c) do chwili wycofania zgody Zainteresowanego na przetwarzanie danych i w związku z tym do usunięcia jego danych,
d) do czasu wykonania decyzji sądu lub innego organu administracji publicznej,
e) w razie braku takiej decyzji – oraz w razie braku odpowiednich przepisów ustawowych – do czasu wygaśnięcia ważności praw i obowiązków wynikających ze stosunku prawnego, w ramach którego Administrator danych prowadzi przetwarzanie danch osobowych. Na Węgrzech obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, którego § 6:22 określa ogólny czas wygaśnięcia praw jako 5 lat.

2. W przypadku obowiązkowego przetwarzania danych (np. czas przechowywania faktur) przepisy ustawowe decydują o długości okresu przetwarzania danych.

3. Okres przetwarzania danych w przypadku rozpatrywania reklamacji wynosi 5 lat od czasu pozyskania danych.

USUWANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Neumann Diagnostics usuwa dane osobowe, kiedy ich przetwarzanie jest niezgodne z prawem, wygasł cel przetwarzania danych lub okres przetwarzania danych ustalony w przepisach ustawowych, lub gdy usunięcie danych zarządził sąd lub inspektor ochrony danych osobowych.

2. Zainteresowany może osobiście zażądać usunięcia swoich danych osobowych, wysyłając list elektroniczny na adres: info@neumannlabs.pl. Organizacja usuwa dane osobowe w ciągu 15 dni roboczych od daty wysłania takiego listu, w przeciwnym wypadku skontaktuje się z wnioskodawcą.

MOŻLIWOŚCI DOCHODZENIA SWOICH PRAW

1. Zainteresowany może się zwracać do Administratora danych o informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych lub modyfikacji swoich danych osobowych oraz usuwania lub blokowania danych. Zainteresowany może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

2. Na żądanie Zainteresowanego Administrator danych udziela informacji o przetwarzanych danych osobowych, o celu i podstawach prawnych przetwarzania oraz o okresie przechowywania danych.

3. Choć pracownicy Neumann Diagnostics robią wszystko, by przetwarzanie danych było bezpieczne, przejrzyste, i zgodne z prawem, jednak naturalnym następstwem tego procesu jest konieczność przygotowania się na możliwe sytuacje nadzwyczajne. Incydent w ochronie danych występuje wtedy, kiedy dojdzie do incydentu naruszenia bezpieczeństwa danych lub dojdzie do naruszania obowiązku poufności, dostępności lub integralności. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to incydent prawdopodobnie oznacza zagrożenie dla podstawowych praw i wolności Zainteresowanych, dlatego Administrator danych bez zbędnej zwłoki, ale nie później niż w ciągu 72 godzin po wystąpieniu incydentu w ochronie danych powinien zgłosić taką sytuację do organu nadzorczego pod następującym adresem.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(Narodowy Urząd Ochrony Danych Osobowych i Swobody Informacyjnej)
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C;
adres pocztowy: 1530 Budapest, Pf.: 5.,
telefon: +36 (1) 391 1400;
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ; www.naih.hu)

CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH

Przetwarzanie danych składa się z następujących elementów:

1. Zarejestrowanie danych Zamawiającego przy zamówieniu usługi w witrynie internetowej Administratora danych
2. Dane o odwiedzinach witryny internetowej
3. Zamówienie badania próbki
4. Fakturowanie
5. Wysyłka
6. Płatności online
7. Obecność w mediach społecznościowych
8. Subskrypcja biuletynu
9. Rozpatrywanie reklamacji

Poniżej szczegółowo opisujemy pojedyncze elementy przetwarzania danych oraz ich cechy.

1. Zarejestrowanie danych Zamawiającego przy zamówieniu usługi w witrynie internetowej Administratora danych
Administrator danych prowadzi bazę zamówień składanych drogą elektroniczną i zawierającą dane Zamawiających, wpisywane do bazy przez samych Zamawiających.

1.1. Dane Administratora
Neumann Diagnostics (samodzielnie).

1.2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Przetwarzanie danych opiera się na dobrowolnej zgodzie, której złożenie jest warunkiem przyjęcia zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania danych na podstawie RODO jest art. 6 ust. 1 lit. b). (Przetwarzanie danych koniecznych do podjęcia działań na wniosek osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).

1.3. Zainteresowani
Każda osoba fizyczna, która jest klientem Administratora lub zamierza zostać jego klientem.

1.4. Zakres danych przetwarzanych
Nazwisko i imię* (w celu identyfikacji), numer telefonu* (w celu utrzymywania kontaktu), adres e-mail* (w celu utrzymywania kontaktu), poprzednie zamówienia (w celach statystycznych), sposób płatności (w celu śledzenia transakcji finansowej), rabaty (w celu udzielenia, weryfikacji uprawnień i wycofania uprawnienia).
W polach zaznaczonych gwiazdką *Administrator danych zwraca uwagę klienta, że jeżeli nie poda tych danych Administratorowi danych, Administrator nie będzie w stanie udzielić żadnych rabatów.

1.5. Cel przetwarzania danych
Umożliwienie utrzymywania kontaktu i wysłania zamówionych produktów na adres podany przez Zamawiającego.

1.6. Okres przetwarzania danych
Dwa (2) lata, licząc od ostatniego zakupu

1.7. Proces przetwarzania danych
Zamawiający przekazuje dane Zainteresowanego do Administratora danych.
Dane wprowadza ręcznie Zamawiający w witrynie internetowej przeznaczonej do prowadzenia sklepu internetowego i składania zamówień. (www.neumannlabs.pl)
Zamawiający usługę dobrowolnie wyraża zgodę na kontakt ze strony Adminstratora danych z wykorzystaniem danych podanych przez Zamawiającego oraz na przechowywanie przez Administratora danych swoich aktualnych danych.
Przekazanie danych na rzecz osoby trzeciej odbywa się: na stronie płatności, w module sklepu internetowego oraz przy przekazaniu danych firmie kurierskiej celem wysyłania paczki.

1.8. Sposób przetwarzania danych
Elektroniczny.

1.9. Źródło danych
Bezpośrednio od Zainteresowanego.

1.10. Przetwarzanie danych
Administrator danych korzysta z usług poniższego podmiotu przetwarzającego dane:
Digital Ocean LLC (adres: New York (HQ), NY, United States, 101 6th Ave, web: www.digitalocean.com); w zakresie hostingu oraz Uniomedia Zrt. (adres: 1024 Budapest, Ady Endre Nr. 24, nr rejestru: 01-10-047506, nr podatkowy: 24097129-2-41, www.uniomedia.com),
Uniomedia Consulting Ltd. (adres: 77 High Street, Little Hampton, England, BN17 5AG, nr rejestru: 09349417, nr podatkowy: GB217969173, web: www.uniomedia.com) .

2. Dane o odwiedzinach witryny internetowej
Administrator danych na mocy przepisów art. 155 ust. 4 ustawy C z 2003 r., która stanowi, że „przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone pod warunkiem, że abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio szczegółowo poinformowany również o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji” udostępnia następujące informacje na temat wykorzystywanych przez siebie narzędzi analitycznych, a mianowicie plików cookie:

2.1. Dane Administratora danych
Neumann Diagnostics (samodzielnie)

2.2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Przetwarzanie danych polega na dobrowolnym wyrażeniu zgody.

2.3. Zainteresowani
Każda osoba fizyczna, która odwiedza witrynę internetową Administratora danych.

2.4. Zakres przetwarzanych danych
Informujemy, że same cookies nie potrafią zidentyfikować osoby odwiedzającej naszą witrynę.
Za pomocą plików tekstowych możemy pozyskać i przechowywać następujące dane odwiedzających i ich komputerów: adres IP
używany typ przeglądarki internetowej, cechy systemu operacyjnego wykorzystanego do pobierania i wyświetlania stron internetowych (np. typ, ustalony język), dokładny czas odwiedzenia strony, adres poprzednio odwiedzanej strony, podstrony, używane funkcje lub usługi oraz czas spędzony na tej stronie.

2.5. Cel przetwarzania danych
Administrator danych korzysta z plików cookie w następującym celu:

a) Niezbędne cookies
Tego typu cookies są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny. Bez wyrażenia zgody na stosowanie cookies Administrator danych nie jest w stanie zagwarantować korzystania z usług dostępnych w serwisie, ani tego, by użytkownik mógł znaleźć wszystkie informacje, które go interesują. Te pliki cookies nie zbierają danych osobowych od Zainteresowanego, ani takich danych, które mogą być wykorzystane do celów marketingowych. Niezbędne cookies to na przykład cookies funkcjonalne, które służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu lub sprawdzają, czy nie występują błędy na stronie. Zasygnalizowaniem ewentualnych błędów pomagają one Administratorowi w rozwijaniu witryny internetowej oraz wskazują najpopularniejsze części jego witryny.

b) Cookies funkcjonalne
Służą one zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu, opracowanego według potrzeb odwiedzających witrynę oraz zapamiętują ustawienia ustalone przez Zainteresowanego (np. kolor, wielkość liter, rozmieszczenie)

c) Cookies biznesowe
Cookies biznesowe zapewniają, że reklamy wyświetlane w witrynie są dopasowane do zainteresowań osób odwiedzających stronę.
W witrynie internetowej znajdują się przede wszystkim reklamy dotyczące produktów i usług świadczonych przez Administratora danych, które ułatwiają Zainteresowanym odnalezienie najkorzystniejszych ofert. (np. adres IP).

d) Poza tym, pliki cookie pomagają rozwijać ergonomię witryny i umożliwiają opracowanie witryny przyjaznej dla użytkownika w celu wzmacniania poczucia komfortu odwiedzających witrynę. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które witryna internetowa może wykorzystać w celu ulepszenia usługi i zwiększenia komfort przeglądania stron. Zgodnie z prawem, możemy przechowywać cookies na urządzeniu odwiedzającego tylko wtedy, kiedy jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny.

2.6. Przetwarzanie danych
Administrator danych korzysta z usług następującego podmiotu przetwarzającego dane:
Uniomedia Zrt. (adres: 1024 Budapest, Ady Endre Nr. 24, nr rejestru: 01-10-047506, nr podatkowy: 24097129-2-41, www.uniomedia.com), Uniomedia Consulting Ltd. (adres: 77 High Street, Little Hampton, England, BN17 5AG, nr rejestru: 09349417, nr podatkowy: GB217969173, web: www.uniomedia.com) i Adboom Production Kft., siedziba: 1016 Budapest, Mihály utca 15. fszt. 1., nr podatkowy: 24760777-2-41, nr rejestru: 01 09 180899, web: adboom.hu

3. Zamówienie badania próbki w witrynie internetowej Administratora danych
Przetwarzanie danych dotyczących zamówień składanych w internetowej witrynie Administratora danych prowadzi Neumann Diagnostics.

3.1. Dane podmiotów prowadzących przetwarzanie danych
Neumann Diagnostics jako podmiot świadczący usługi medyczne prowadzi przetwarzanie danych osobowych

3.2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Dobrowolne wyrażenie zgody osób korzystających z usługi.

3.3. Zainteresowani
Każda osoba fizyczna zidentyfikowana lub bezpośrednio lub pośrednio możliwa do zidentyfikowania na podstawie danych osobowych podlegających Administratorowi danych, która zleca Usługodawcy badanie i ocenę próbki.

3.4. Zakres danych przetwarzanych
Dane osobowe przetwarzane w celu identyfikacji i wysyłania wyników badań: nazwisko i imię*; nazwisko panieńskie matki*; data urodzenia*; numer ubezpieczenia zdrowotnego; adres e-mail*; numer telefonu.
Dane zdrowotne przetwarzane w trakcie badania: data badania*; wyniki badania*; opinia zawodowa lekarza wystawiona na podstawie wyników badania*.
W przypadku braku danych zaznaczonych gwiazdką *, nie może powstać stosunek prawny przez zawarcie umowy pomiędzy Administratorem danych lub Podmiotem przetwarzającym dane a Zamawiającym, ponieważ nie są oni w stanie wykonać badań oraz wysłać wyników badań dla Zamawiającego.

3.5. Cel przetwarzania danych
Świadczenie usług(i).

3.6. Okres przetwarzania danych
Okres przechowywania dokumentacji zdrowotnej wynosi 30 lat.

3.7. Proces przetwarzania danych
Zamawiający wysyła próbkę razem z wypełnionym i podpisanym Oświadczeniem zgody i Wnioskiem o przeprowadzenie badania do Usługodawcy. Na podstawie tego wniosku Usługodawca przeprowadza badania, a na podstawie zgody Zamawiającego wysyła wyniki na adres podany przez Zamawiającego.

3.8. Sposób przetwarzania danych
W formie papierowej oraz elektronicznie.

3.9. Źródło danych
Bezpośrednio od Zainteresowanego.

3.10. Przetwarzanie danych
W związku z zamówieniem usługi Administrator danych korzysta z usług następującego podmiotu przetwarzającego dane:
PayU (MIH PayU B.V. (“PayU”) Taurusavenue 105, 2132 LS in Hoofddorp, the Netherlands, registration number 52117839) i
Paypal Holdings Inc, Paypal Headquarters 2211 N. 1st St. San Jose, CA 95131
Federal Tax ID 770510487 www.paypal.com
w zakresie płatności online.

4. Fakturowanie

4.1. Dane Administratora danych
Neumann Diagnostics (samodzielnie)

4.2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Obowiązkowe przetwarzanie danych jest niezbędne do świadczenia usług. Przepisy dotyczące fakturowania zawiera ustawa CXXVII. z 2007 roku o podatku od towarów i usług dodawanym do ich ceny (dalej: „Ustawa VAT) oraz rozporządzenia wydawane z mocy tej ustawy

4.3. Krąg Zainteresowanych
Każda osoba fizyczna, która złożyła zamówienie w sklepie internetowym Administratora danych.

4.4. Zakres danych przetwarzanych
Dane osobowe przetwarzane w celu fakturowania: nazwisko i imię*; adres kupującego*.
W przypadku braku danych zaznaczonych gwiazdką *, nie powstaje stosunek prawny przez zawarcie umowy pomiędzy Administratorem danych lub Podmiotem przetwarzającym dane a Zamawiającym, ponieważ nie są oni w stanie wystawić faktury.

4.5. Cel przetwarzania danych
Wywiązanie się z obowiązku prawnego oraz wystawienie faktury.

4.6. Okres przetwarzania danych:
W przypadku danych figurujących na fakturach, ostatni dzień siódmego roku, licząc od ostatniego dnia roku wystawienia faktury.

4.7. Proces przetwarzania danych
Przy złożeniu zamówienia Zamawiający podaje ww. dane w witrynie internetowej Usługodawcy. Następnie Usługodawca wystawia fakturę dła Zamawiającego, którą razem z przesyłką wysyła do Zamawiającego.

4.8. Sposób przetwarzania danych
Elektronicznie i w formie papierowej.

4.9. Źródło danych
Bezpośrednio od Zainteresowanego.

4.10. Przetwarzanie danych
W związku z fakturowaniem Administrator danych korzysta z usług następującego podmiotu przetwarzania danych:
Billingo (Octonull Kft, 1085 Budapest, József körút 74. I. em. 6., www.billingo.hu)

5. Wysyłka

5.1. Dane Administratora danych
Neumann Diagnostics (samodzielnie)

5.2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Przetwarzanie danych polega na dobrowolnym wyrażeniu zgody.

5.3. Krąg Zainteresowanych
Każda osoba fizyczna, która złożyła zamówienie w sklepie internetowym Administratora danych.

5.4. Zakres danych przetwarzanych
Dane osobowe przetwarzane w celu składania i realizacji zamówienia online oraz wysyłki produktów w postaci paczki: nazwisko i imię*; adres e-mail*; numer telefonu*; adres do wysyłki*. W przypadku braku danych zaznaczonych gwiazdką *, nie powstaje stosunek prawny przez zawarcie umowy pomiędzy Administratorem danych lub Podmiotem przetwarzającym dane a Zamawiającym, ponieważ nie są oni w stanie realizować wysyłki.

5.5. Cel przetwarzania danych
Wysyłka zamówionego zestawu do Zamawiającego.

5.6. Okres przetwarzania danych
Dwa (2) lata od ostatniego dnia roku realizacji usługi.

5.7. Proces przetwarzania danych
W witrynie internetowej Usługodawcy Zamawiający składa zamówienie oraz wpisuje dane niezbędne do realizacji zamówienia i jego wysyłki.

5.8. Sposób przetwarzania danych
Elektronicznie i w formie papierowej.

5.9. Źródło danych
Bezpośrednio od Zainteresowanego.

5.10. Przetwarzanie danych
W związku z realizacją wysyłki Administrator danych korzysta z usług następującego podmiotu przetwarzającego dane: DPD Polska Sp. z o.o. (02-274 Warszawa, ul. Mineralna 15) w zakresie działalności kurierskiej.

6. Płatności Online

6.1. Dane Administratora danych
Neumann Diagnostics nie prowadzi przetwarzania danych w związku z płatnością online, natomiast niezbędne jest, by Zamawiający podał swoje dane w sklepie internetowym celem realizacji płatności.

6.2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Przetwarzanie danych opiera się na dobrowolnym wyrażeniu zgody.

6.3. Krąg Zainteresowanych
Każda osoba fizyczna, która złożyła zamówienie w sklepie internetowym Administratora danych i płatności za wartość zamówienia realizuje online.

6.4. Zakres danych przetwarzanych
W związku realizacją celu przetwarzania danych, tj. sprzedaży produktów i świadczenia usług, dane przekazane w związku z realizacją zakupów internetowych będą pobrane przez system PayU i PayPal w celach realizacji transakcji finansowej oraz bezpieczeństwa i śledzenia transakcji. Zakres pobranych danych: nazwisko i imię, adres wysyłki, adres fakturowania, numer telefonu, adres e-mail, dane transakcji finansowej. Nasza firma nie prowadzi przetwarzania danych dotyczących płatności, przekazanie takich danych odbywa się bezpośrednio do firmy PayU lub PayPal, do których tylko ona ma dostęp.

6.5. Cel przetwarzania danych
Realizacja płatności za zamówienie.

6.6. Okres przetwarzania danych
Zgodnie z regulaminem PayU i PayPal dotyczącym płatności.

6.7. Proces przetwarzania danych
Zamawiający składa zamówienie w witrynie internetowej Usługodawcy oraz podaje swoje dane niezbędne do realizacji płatności online.

6.8. Sposób przetwarzania danych
Elektronicznie.

6.9. Źródło danych
Bezpośrednio od Zainteresowanego.

6.10. Przetwarzanie danych
W związku z realizacją płatności Administrator danych korzysta z usług następującego podmiotu przetwarzającego dane: PayU lub PayPal w związku z poniższymi sposobami działalności dotyczącymi realizacji płatności online.

7. Obecność w mediach społecznościowych i marketing
Administrator danych jest obecny w następujących mediach społecznościowych:
Facebook: www.facebook.com/NeumannLabs
Instagram: www.instagram.com/NeumannLabs

7.1. Dane Administratora danych
Neumann Diagnostics (samodzielnie).

7.2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Przetwarzanie danych polega na dobrowolnym wyrażeniu zgody.

7.3. Krąg Zainteresowanych
Każda osoba fizyczna, która dobrowolnie śledzi, udostępni lub polubi serwisy społecznościowe Administratora danych, a w szczególności treści prezentowane na portalu społecznościowym facebook.com.

7.4. Zakres danych przetwarzanych

a) nazwa publiczna Zainteresowanego – identyfikacja

b) zdjęcie publiczne Zainteresowanego – identyfikacja

c) adres e-mail publiczny Zainteresowanego – dane kontaktowe

d) wiadomość wysłana za pośrednictwem mediów społecznościowych do Zainteresowanego – utrzymywanie kontaktu i wysyłanie odpowiedzi

7.5. Cel przetwarzania danych
Korzystanie z treści stron Administratora danych w mediach społecznościowych, a w szczególności strony Facebook oraz kontaktowanie się i utrzymywanie kontaktu z Administratorem danych oraz inne czynności dozwolone przez media społecznościowe.

7.6. Okres przetwarzania danych
Za zgodą Zainteresowanego aż do jej wycofania.

7.7. Proces przetwarzania danych
Administrator danych publikuje zdjęcia swoich produktów, usług wraz z powiązanymi informacjami oraz informacjami o innych kwestiach na swoich stronach w mediach społecznościowych, a w szczególności na Facebooku. Administrator danych może połączyć swoją stronę Facebook z innymi mediami społecznościowymi zgodnie z regulaminem Facebook i wówczas treści opublikowane na stronie Facebook należy uznawać za opublikowane w innych połączonych mediach społecznościowych.
O przetwarzaniu danych opublikowanych w mediach społecznościowych można pozyskać informacje na danej stronie mediów społecznościowych, tzn. informacje o przetwarzaniu danych strony Facebook można pozyskać pod adresem www.facebook.com. Celem przetwarzania danych jest obecność w mediach społecznościowych, a w szczególności na stronie Facebook oraz udostępnienie i opublikowanie treści witryny internetowej Administratora danych w mediach społecznościowych oraz marketing.

7.8. Sposób przetwarzania danych
Elektronicznie.

7.9. Źródło danych
Bezpośrednio od Zainteresowanego.

7.10. Przetwarzanie danych
Do przetwarzania danych na stronach w mediach społecznościowych Administrator danych korzysta z usług następującego podmiotu przetwarzającego dane:
Uniomedia Zrt. (adres: 1024 Budapest, Ady Endre Nr. 24, nr rejestru: 01-10-047506, nr podatkowy: 24097129-2-41, www.uniomedia.com), Uniomedia Consulting Ltd. (adres: 77 High Street, Little Hampton, England, BN17 5AG, nr rejestru: 09349417, nr podatkowy: GB217969173, web: www.uniomedia.com) i Adboom Production Kft., siedziba: 1016 Budapest, Mihály utca 15. fszt. 1., nr podatkowy: 24760777-2-41, nr rejestru: 01 09 180899, web: adboom.hu

8. Subskrypcja biuletynu

8.1. Dane Administratora danych
Neumann Diagnostics (samodzielnie).

8.2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Przetwarzanie danych opiera się na dobrowolnym wyrażeniu zgody

8.3. Krąg Zainteresowanych
Każda osoba fizyczna, która na stronie internetowej Administratora danych subskrybuje newsletter.

8.4. Zakres danych przetwarzanych
Nazwisko i imię* (w celu identyfikacji), adres e-mail* (w celu utrzymywania kontaktu).

8.5. Cel przetwarzania danych
Wysyłanie newsletterów do Zainteresowanych, prowadzenie działalności marketingowej, informowanie Zainteresowanych o produktach i usługach Administratora danych.

8.6. Okres przetwarzania danych
Za zgodą Zainteresowanego aż do jej wycofania.

8.7. Proces przetwarzania danych
Zainteresowany może subskrybować newsletter przed rozpoczęciem lub w trakcie korzystania z usług Administratora danych oraz w inny sposób.
Subskrybowanie biuletynu opiera się na dobrowolnym wyrażeniu zgody.
Krąg Zainteresowanych: Każda osoba fizyczna, która ma zamiar regularnie uzyskiwać informacje o wiadomościach, promocjach i rabatach Administratora danych i w związku z tym rozpoczyna subskrypcję biuletynu przez podanie swoich danych osobowych.
Celem przetwarzania danych dotyczących subskrypcji newsletterów jest przekazanie do adresata szczegółowych informacji o najnowszych promocjach, wydarzeniach, wiadomościach oraz o zmianach usług Administratora danych.
Wysyłanie biuletynów odbywa się wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Zainteresowanego.
Administrator danych i Podmiot przetwarzający dane prowadzą przetwarzanie danych osobowych pozyskiwanych w tym celu, wyłącznie dopóki Zainteresowany nie zrezygnuje z subskrypcji biuletynu.
Zainteresowany może w dowolnym czasie zrezygnować z biuletynu wysyłając wniosek dostępny pod spodem biuletynu lub listem elektronicznym wysłanym na adres info@neumannlabs.pl.
Administrator danych prowadzi statystykę odczytań wysyłanych newsletterów przy pomocy kliknięć na linki znajdujące się w newsletterach.
Dane te nie są przekazywane osobom trzecim.

8.8. Sposób przetwarzania danych
Elektronicznie.

8.9. Źródło danych
Bezpośrednio od Zainteresowanego.

8.10. Przetwarzanie danych
W związku z wysyłaniem newsletterów Administrator danych korzysta z usług następującego podmiotu przetwarzającego dane: MailChimp (512 Means St Suite 404 Atlanta, GA 30318 USA), który przechowuje dane na stronie www.mailchimp.com do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych.
Pomocniczy Administrator danych:
Uniomedia Zrt. (adres: 1024 Budapest, Ady Endre Nr. 24, nr rejestru: 01-10-047506, nr podatkowy: 24097129-2-41, www.uniomedia.com), Uniomedia Consulting Ltd. (adres: 77 High Street, Little Hampton, England, BN17 5AG, nr rejestru: 09349417, nr podatkowy: GB217969173, web: www.uniomedia.com)

9. Rozpatrywanie reklamacji

9.1. Dane Administratora danych
Neumann Diagnostics (samodzielnie).

9.2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Przetwarzanie danych opiera się na dobrowolnym wyrażeniu zgody i rozpoczyna się dobrowolnym wyrażeniem zgody, natomiast jest ono niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego Administratora danych zgodnie z przepisami ust. (7) §17/A ustawy CLV z 1997 roku o ochronie konsumentów.

9.3. Krąg Zainteresowanych
Każda osoba fizyczna, która zamierza składać reklamację ustnie lub pisemnie. Osoby, które składają reklamację do Administratora danych odnośnie do zakupionej usługi lub produktu oraz zachowania i działalności Administratora danych.

9.4. Zakres danych przetwarzanych
W celu identyfikacji: nazwisko i imię, w celu utrzymywania kontaktu: adres e-mail, adres do korespondencji/fakturowania, numer telefonu, w celu rozpatrywania reklamacji: nazwa produktu/usługi będącej przedmiotem reklamacji, dokumenty w załączeniu i sama reklamacja.

9.5. Cel przetwarzania danych
Celem przetwarzania danych jest identyfikacja Zainteresowanego i jego reklamacji.

9.6. Okres przetwarzania danych
Okres przetwarzania danych: Administrator danych prowadzi przetwarzanie danych przez 5 lat, tj. przechowuje protokół reklamacji i kopię listu z odpowiedzią.

9.7. Proces przetwarzania danych
Administrator danych powinien gwarantować możliwość składania pisemnej reklamacji przez Zainteresowanego (listem pocztowym, listem elektronicznym) odnośnie do zakupionej usługi lub produktu oraz zachowania, działania lub zaniechania Administratora danych.

9.8. Sposób przetwarzania danych
Elektronicznie lub w formie papierowej.

9.9. Źródło danych
Bezpośrednio od Zainteresowanego.

9.10. Przetwarzanie danych
Dane nie są przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem obowiązku prawnego, kiedy żądają tego organy administracji państwowej.
Żądanie organów administracji może wystąpić ze strony niżej podanych organów.

a) W przypadku naruszenia prawa do samostanowienia informacyjnego można się zwracać do:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
(Narodowy Urząd Ochrony Danych Osobowych i Swobody Informacyjnej)
Adres: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

b) W przypadku naruszenia praw osób małoletnich, praw osobowych osób nieżyjących, narażenia na szwank reputacji lub odnośnie do treści nawołujących do nienawiści i sprostowania informacji:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (Narodowy Urząd Medialny i Regulacji Telekomunikacji)
1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Adres pocztowy: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu

c) W przypadku naruszenia praw Zainteresowanego można się zwracać do sądu. Sąd powinien rozpoznać sprawę poza kolejnością. Obowiązek udowodnienia zgodności z prawem przetwarzania danych spoczywa na Administratorze danych.

d) Jeżeli Administrator danych naruszył prawa Zainteresowanego poprzez niezgodne z prawem przetwarzania danych lub nieprzestrzeganie przepisów ochrony danych, Zainteresowany może domagać się odszkodowania od Administratora danych.
OKRES WAŻNOŚCI
Niniejszy Regulamin pozostaje w mocy od 01 maja 2019 roku aż do jego wycofania.
PRAWO DO ZMIANY REGULAMINU
Administrator danych oświadcza, iż zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, co może mieć miejsce w przypadku zmian właściwych przepisów prawnych, procedur lub procedur wewnętrznych.